Algemene voorwaarden

Nederhorst den Berg  01-03-2020

ALGEMENE VOORWAARDEN TechNies en Support4Power

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van TechNies en Support4Power (hierna: TechNies), een eenmanszaak

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71404643 Het adres van TechNies is Rembrandt van Rijnhof 27, 1394 EH te Nederhorst den Berg.

Lees ze even goed door! Mocht je vervolgens alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden,

dan kan je op de volgende manieren contact met TechNies opnemen:

E-mail: nieske@technies.nl

Telefonisch: 06 55 33 66 33

Schriftelijk: Rembrandt van Rijnhof 27, 1394 EH te Nederhorst den Berg

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van TechNies wordt gesloten, niet zijnde een consument;
 2. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en TechNies met als doel TechNies diensten en werkzaamheden te laten verrichten, dan wel producten te laten leveren, in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Overeenkomst;
 3. Partij: TechNies of de Opdrachtgever;
 4. Partijen: TechNies en de Opdrachtgever;
 5. Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat;
 6. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door TechNies gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door TechNies verrichtte handelingen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TechNies voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of (standaard) leveringsvoorwaarden van Opdrachtgever of derden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Partijen kunnen – in goed overleg – afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Overeenkomst waarvoor deze afwijking is afgesproken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. TechNies heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal TechNies natuurlijk Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en / of aanvullingen.
 7. De Opdrachtgever mag zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechNies.

Artikel 3. Oriënterende communicatie, offertes en bevestiging

 1. Oriënterende communicatie voorafgaande aan een potentiële Overeenkomt is vrijblijvend en schept op geen enkele wijze verplichtingen voor Partijen.
 2. Tenzij anders aangegeven, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 dagen. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Overeenkomst (en niet voor eventuele toekomstige overeenkomsten).
 3. De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die TechNies nodig heeft om een offerte te kunnen opstellen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft TechNies het recht de opgegeven vergoeding en / of termijnen aan te passen.
 4. TechNies kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende offerte of Overeenkomst door TechNies retour is ontvangen, dan wel op het moment dat TechNies op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TechNies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht, tenzij en voor zover in de Overeenkomst TechNies uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 2. TechNies is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TechNies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
  Indien Opdrachtgever aan TechNies voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en zal TechNies geen partij vormen in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TechNies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TechNies worden verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan TechNies zijn verstrekt, heeft TechNies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gehanteerde tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TechNies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of anderszins aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 7. Bij de uitvoering van de Overeenkomst maakt TechNies gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking).
 8. TechNies heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij iets anders is overeengekomen.
 9. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups/reservekopieën van gegevens. Ook bij een afgenomen onderhoudsabonnement is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de door TechNies gemaakte back-ups van gegevens te maken.
 10. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen (bij afname van een onderhoudsabonnement), is TechNies verplicht om onderhoud te plegen met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde geleverde producten en/of Website(s).
 11. TechNies kan te allen tijde een (gedeelte van de) dienst tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen. TechNies is nooit aansprakelijk wanneer een (gedeelte van de) dienst tijdelijk buiten gebruik is vanwege dit onderhoud. TechNies zal zoveel mogelijk proberen om zulks onderhoud tijdens normale kantooruren te plannen.
  Wanneer er een onderhoudsabonnement is afgenomen, dient Opdrachtgever TechNies schriftelijk op de hoogte te stellen van tijden waarop Opdrachtgever geen onderhoud wenst aan zijn Website (bijvoorbeeld op piektijden).

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals is overeengekomen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien er binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. De Opdrachtgever heeft na overschrijding van de termijn geen recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die als gevolg van die overschrijding is geleden, noch heeft

Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen en / of zijn (betalings)verplichtingen op te schorten.

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie, materialen of andere benodigdheden ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen TechNies de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie, materialen of andere benodigdheden zijn ontvangen door TechNies

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TechNies zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TechNies de Opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal TechNies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en / of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is TechNies gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever.
 6. TechNies hoeft een door Opdrachtgever voorgestelde wijziging niet te accepteren.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen/aanpassen van een (nieuwe) Website door TechNies wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt door TechNies een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de Website klaar zal zijn. De Opdrachtgever kan een Overeenkomst die strekt tot het ontwikkelen van een Website niet tussentijds opzeggen. Restitutie van het overeengekomen bedrag is niet mogelijk.
 2. Een training is een eenmalige verbintenis en kan niet worden opgezegd. Restitutie van het overeengekomen bedrag is niet mogelijk.
 3. Een onderhoudsabonnement kan aan het einde van de contractperiode met wederzijdse toestemming worden verlengd. Een onderhoudsabonnement kan niet door Opdrachtgever worden opgezegd tijdens de minimale looptijd van 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst per de vervaldatum van de overeengekomen verlenging worden opgezegd.
 4. Website-support, adviesgesprekken en website optimalisatie zijn steeds eenmalige verbintenissen en kunnen niet worden opgezegd / bedragen kunnen niet worden gerestitueerd.
 5. TechNies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te zeggen, indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst TechNies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door een vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van TechNies kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van TechNies kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding of opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft TechNies recht op vergoeding van de door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van TechNies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de Overeenkomst is ontbonden, zullen de door TechNies reeds ontvangen prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. TechNies behoudt haar aanspraak op betaling van declaraties en facturen van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte en nog te maken kosten.
 3. Indien TechNies op de gronden als genoemd in dit artikel tot opzegging, opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
 4. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in onderstaande gevallen. Partijen zijn in de hieronder genoemde gevallen tegenover elkaar nimmer gehouden enige schadevergoeding te voldoen.
 5. a) faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Opdrachtgever of TechNies;
 6. b) staking van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of TechNies;
 7. c) verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of TechNies.
 8. Opschorting door TechNies ontslaat Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle (genoemde) prijzen zijn in euro, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij anders is vermeld.
 2. TechNies heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 3. Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor TechNies verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, heeft TechNies te allen tijde het recht deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Voor spoed- en weekendwerkzaamheden wordt een toeslag in rekening gebracht.
 5. TechNies kan een vooruitbetaling vragen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door TechNies aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor sommige diensten is het mogelijk om in termijnen te betalen, indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
 2. Voor een training dient Opdrachtgever het gehele bedrag altijd in een keer vooraf te voldoen.
 3. TechNies kan de factuur via elektronische weg sturen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 4. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.
 5. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. TechNies heeft het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten (zijnde 15% van het onbetaalde bedrag) die TechNies moet maken voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst uit enige bron hebben verkregen, tenzij verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der Partijen.

Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TechNies.
 2. Klachten over een training dienen op de trainingsdag zelf te worden gemeld, zodat TechNies waar mogelijk direct kan reageren.
 3. Indien TechNies een klacht gegrond vindt, zal TechNies de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan TechNies. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid, vrijwaring

 1. Indien TechNies aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 2. TechNies is uitsluitend aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voor TechNies.
 3. TechNies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
 4. Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor TechNies, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde of, bij een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste drie maanden.
 5. De aansprakelijkheid van TechNies bij een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontstaat slechts wanneer TechNies eerst onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld en hierin een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen, maar hieraan geen gehoor heeft gegeven.
 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TechNies.
 7. TechNies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit onbeschikbaarheid van de door TechNies geleverde diensten.
 8. TechNies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het verloren gaan van gegevens, waaronder ook begrepen inloggegevens.
 9. TechNies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken.
 10. TechNies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals – maar niet beperkt tot – door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste (waaronder begrepen virussen, defecten, enz.) of onvolledige gegevens / materialen.
 11. TechNies is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld gebruik te maken van een correctieronde als bedoeld in artikel 15 en Opdrachtgever daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 12. TechNies is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (door of namens Opdrachtgever) ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 13. TechNies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-registrant of anderen waarop TechNies geen invloed kan uitoefenen.
 14. TechNies is na uitvoering van de Overeenkomst niet verantwoordelijk voor de Website van Opdrachtgever, tenzij er een onderhoudscontract is afgesloten.
 15. De Opdrachtgever is gehouden om TechNies te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van TechNies.
 16. TechNies is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals beschreven in artikel 13.
 17. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen TechNies is één jaar na uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

 1. TechNies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer TechNies als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van TechNies wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of de in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, onder meer verstaan:
 3. Overmacht van al dan niet door Opdrachtgever voorgeschreven toeleveranciers van TechNies;
 4. Gebrekkigheid van zaken, technologie, apparatuur of materiaal van derden waarvan het gebruik aan TechNies door de Opdrachtgever is voorgeschreven;
 5. Elektriciteitsstoring;
 6. Storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten;
 7. Netwerkaanval, DoS of DDoS aanvallen;
 8. Staking, natuurrampen, brand, overstroming, uit- en invoerbelemmeringen, oorlog.
 9. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal TechNies alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Tot die tijd mag TechNies haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Wanneer in onderling overleg tussen Partijen geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is voor TechNies om aan haar verplichtingen te voldoen, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of beëindigd worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door TechNies tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft TechNies steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de Overeenkomst.
  Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een registratie of depot, is uitsluitend TechNies daartoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde rechten van intellectuele eigendom geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verstrekt als geregeld in lid 5 van dit artikel.
 3. Om de overeengekomen diensten optimaal uit te kunnen voeren, verleent Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan TechNies om door Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te maken of te distribueren.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart TechNies voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en / of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 5. Op het moment dat Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met TechNies, verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de Overeenkomst overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Indien er over de bestemming geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar en voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan TechNies bekend te zijn gemaakt. Indien dit niet is gebeurd, bepaalt TechNies de reikwijdte van het voorgenomen gebruik.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is het gebruiksrecht niet-overdraagbaar en niet-exclusief. De Opdrachtgever mag geen sublicentie tot het gebruik van het resultaat aan derden verstrekken.
 7. In het geval dat Opdrachtgever in strijd handelt met zijn of haar recht tot gebruik heeft TechNies recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen prijs.

TechNies heeft ook het recht op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade. De kosten die TechNies moet maken voor juridische bijstand vallen niet onder voornoemde (schade)vergoeding en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.

 1. TechNies heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie en werving van opdrachten.

Artikel 15. Oplevering Website

 1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst zal TechNies, waar passend, een concept- of testversie aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hier correcties op uit te laten voeren. Als er in de offerte of het aanbod geen andere afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid correctierondes, dan geldt dat er per Overeenkomst maximaal twee correctierondes plaatsvinden. Indien Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn (maximaal 14 kalenderdagen) reageert (i.e. gewenste correcties doorgeeft), gaat TechNies ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met de concept- of testversie.
 2. Indien Opdrachtgever meer correctierondes wenst, zullen deze als meerwerk worden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van TechNies. TechNies heeft eveneens het recht om de uitvoeringstermijn te wijzigen.
 3. Na oplevering van de definitieve versie heeft Opdrachtgever nog 21 dagen de tijd om kosteloos kleine wijzigingen te laten verrichten. Kleine wijzigingen zijn wijzigingen die niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.
 4. De eigendom van geleverde zaken wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 5. De Opdrachtgever is verplicht de nodige zorgvuldigheid te betrachten over onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze als herkenbaar eigendom van TechNies te bewaren.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft of vermoedelijk in gebreke zal komen met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen, is TechNies gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, terug te nemen. Als TechNies haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan TechNies om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat TechNies deze terug kan nemen.

Artikel 16. Trainingen

 1. De trainingen vinden normaal gesproken plaats op het kantoor of derden locatie van TechNies. Op verzoek kan een training op een andere locatie gegeven worden. Hiervoor wordt een reiskostenvergoeding in rekening gebracht. De eerste 35 kilometer zijn kosteloos.
 2. TechNies behoudt zich het recht voor de training te annuleren. De Opdrachtgever wordt hier onverwijld van op de hoogte gesteld, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training. Het eventueel reeds betaalde factuurbedrag wordt door TechNies aan de Opdrachtgever gerestitueerd. Indien mogelijk biedt TechNies de Opdrachtgever een alternatief aan. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van dit alternatief, wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd.
 3. Tot een maand na afloop van de training kan Opdrachtgever de testomgeving gebruiken. Tot 2 weken na afloop van de training kan Opdrachtgever TechNies benaderen voor vragen waarbij als maximum-tijd een half uur geldt.
 4. TechNies kan de locatie en de data/tijden van de training wijzigen. TechNies zal een wijziging tijdig doorgeven.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
 3. Alle geschillen die ontstaan met Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet onderling worden opgelost, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Amsterdam.